Verksamhet

VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET – VHS – är en ideell organisation med syfte att bevara och utveckla kunskapen om äldre tiders ekipagekultur och väcka intresse för denna. Här inbegripes hästdragna vagnar, slädar och redskap.

  • genom studiebesök, kurser, föredrag och sammankomster
  • genom forskning och ideellt stöd åt sådan och genom att söka knyta kunskapsberikande kontakter med personer, museer och andra institutioner
  • genom återutgivning av t.ex. numera svåråtkomlig eller ej tidigare publicerade bidrag och uppteckningar inom verksamhetsområdet
  • genom att på ett sakkunnigt sätt lära ut och vidareutveckla kunskapen om skötsel och renovering av objekt inom ekipagekulturen

Studieresor med vagnar och körkultur i fokus

Varje år arrangerar Vagnhistoriska Sällskapet  studieresor runt om i Sverige. Vi reser även till utlandet för att studera vagnar och ekipagekultur i Norden och Europa.

Kurser

Renoverings kurser

Varje år arrangeras två vagnrenoveringskurser i Forsvik, vår och höst. De är mycket populära och har olika teman med inbjudna experter.  Där kan du få hjälp med att renovera eller restaurera ditt ekipage och även hinna göra en hel del i gott socialt sällskap.

Vagnkunskap

Vad är en landå? Vad är en phaeton? Vad är fram- respektive baksäte på en vagn? Vilken anspänning körs vagnen med? Frågor som dessa och mycket mer belyses i kurser som arrangeras vid behov.

Lokala aktiviteter, temadagar

Inom Vagnhistoriska Sällskapet försöker vi stimulera medlemmarna till att arrangera och delta i olika former av lokala aktiviteter. Det kan vara en temadag, till exempel om vagnvård, en föredragskväll eller ett studiebesök hemma hos en medlem eller på ett museum.

Kataloger och böcker om ekipagekulturen

Vagnhistoriska Sällskapet erbjuder litteratur om vagnar genom nytryck av gamla kataloger samt genom utgivande av böcker om häst- och vagnkulturen.   Som medlem i Vagnhistoriska Sällskapet träffar du många likasinnade entusiaster som alla har det gemensamma intresset att bibehålla och sprida kunskapen om den gamla ekipagekulturen.

Vill du bli medlem i Vagnhistoriska Sällskapet, kan du fylla i vår medlemsansökan.