Stadgar

STADGAR FÖR VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET

§ 1 Vagnhistoriska Sällskapets syfte Vagnhistoriska Sällskapet – VHS – är en ideell organisation med syfte att bevara och utveckla kunskapen om äldre tiders ekipagekultur och väcka intresse för denna. Här inbegrips hästdragna vagnar, slädar och redskap.

 • genom studiebesök, kurser, föredrag och sammankomster
 • genom forskning och ideellt stöd åt sådan och genom att söka knyta kunskapsberikande kontakter med personer, museer och andra institutioner
 • genom återutgivning av t.ex. numera svåråtkomlig eller ej tidigare publicerade bidrag och uppteckningar inom verksamhetsområdet
 • genom att på ett sakkunnigt sätt lära ut och vidareutveckla kunskapen om skötsel och renovering av objekt inom ekipagekulturen

§ 2 Medlemskap
Den som är intresserad av VHS verksamhet och vill sluta upp bakom VHS syften är välkommen som medlem. Anmälan sker till någon styrelseledamot eller kontaktman Årsmötet kan utse den som gjort särskilda insatser för VHS till heders medlem.

§ 3 Avgifter
Alla medlemmar, utom hedersmedlemmar, erlägger årsavgift som för varje kommande år fastställs på årsmötet. Avgiften erläggs till kassören.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
VHS verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5 VHS säte
VHS säte är kassörens adress.

§ 6 Beslutsorgan
VHS beslutande organ är allmänt möte (årsmöte och extra allmänt möte) samt styrelse. Allmänt möte är högsta beslutande organ. Allmänt möte eller styrelse kan besluta om tillsättande av kommittéer för handläggning av särskilda av behovet påkallade uppgifter. Kommitté har de befogenheter det tillsättande organet tilldelat den.

§ 7 Styrelse
Styrelsen, som väljs av årsmötet, är VHS beslutande organ då inte allmänt möte är samlat. Styrelsen skall bestå av ordföranden som väljs för ett år samt sex ordinarie ledamöter med fyra suppleanter. Styrelsen konstituerar sig. Mandattiden för ordinarie ledamöter är två år räknat från årsmöte till årsmöte och för suppleant ett år. Av ordinarie ledamöter väljs halva antalet vid varje årsmöte. Styrelsen kan inkalla annan person till adjungerad ledamot som även kan utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen ska anses som beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde anses föreligga. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till styrelsesammanträde om minst tre ledamöter av styrelsen så påfordrar. Kallelse ska ske skriftligen och senast två veckor innan sammanträde är utlyst. Suppleanter skall kallas. Suppleanter har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 8 Styrelsens åliggande
Det åligger styrelsen att:

 1. Verka för VHS syfte och ansvara för den löpande verksamheten.
 2. Upprätta och följa fastställd arbetsordning.
 3. Verkställa fattade beslut.
 4. Handha och ansvara för VHS medel.
 5. Tillse att fullständiga räkenskaper förs, upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt senast en månad innan årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
 6. Bestämma tid och plats för nästkommande allmänna möte.
 7. Förbereda de ärenden som skall behandlas på allmänt möte.

§ 9 Årsmöte
Årsmöte ska äga rum senast den 30 april. Meddelande om tid och plats för årsmöte ska ha lämnats till medlemmarna senast två veckor innan på sätt som bestäms av styrelsen. Motion från medlem ska vara styrelsen, c/o sekreteraren, tillhanda senast den 15 februari.

§ 10 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen. (Stadgebunden.)
 3. Val av ordförande vid mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 6. Upprättande av röstlängd.
 7. Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
 8. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
 9. Föredragning av revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av ordföranden.
 12. Val av styrelse och suppleanter.
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 14. Val av ledamöter till de kommittéer årsmötet kan finna erforderligt tillsätta för verksamheten.
 15. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
 16. Fastställande av nästkommande års medlemsavgift.
 17. Behandling av motioner.
 18. Övriga ärenden.
 19. Mötets avslutande.

§ 11 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles, då styrelsen så finner erforderligt eller det för uppgivet ändamål påkallats av minst en femtedel av medlemmarna eller av VHS revisorer. Kallelsen till extra allmänt möte ska utfärdas senast två veckor innan mötet hålls, på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen ska anges den eller de frågor som föranlett mötet. Andra ärenden må ej förekomma.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmötet, samt vid extra allmänt möte, äger varje enskild medlem, företag, förening, organisation eller institution en röst. Röstning genom ombud må ej förekomma.

§ 13 Omröstning
Omröstning ska ske öppet. Omröstning som gäller val ska ske med slutna valsedlar, om så begärs. Beslut på allmänt möte fattas med enkel majoritet utom beträffande fråga om ändring av stadgarna. Sådana beslut fordrar två tredjedels majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom beträffande valfrågor, då lotten avgör.

§ 14 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden fram t.o.m. nästa årsmöte. Valberedningens sammankallande meddelar vid årsmötet de namnförslag som inkommit till de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen innan val kan ske.

§ 15 Firmateckning
VHS firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 16 Utträde och uteslutning
Den medlem som under ett år ej erlagt avgift, trots påminnelse, ska anses ha utträtt ur VHS. Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbart motarbetat VHS syfte eller på annat sätt uppträder så att VHS anseende skadas kan uteslutas. För uteslutning fordras en enighet bland närvarande styrelseledamöter. Beslutet behöver inte motiveras.

§ 17 Ändring av stadgarna
För ändring i stadgarna fordras beslut vid två allmänna möten med minst två månaders mellanrum, av vilka det ena skall vara årsmöte. I kallelse skall framgå att stadgeändring finns på dagordningen.

§ 18 Upplösning av VHS
Beslut om upplösning av VHS ska fattas av två allmänna möten med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Det ordinarie årsmötet beslutar om vad som ska ske med VHS tillgångar.

Dessa stadgar är senast antagna vid årsmötet 2001 i Medevi Brunn, Motala