Årsmöte 2021 dagordning

VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET

Årsmöte den 24 april 2021som TEAM-möte

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordningen

3 Val av ordförande för mötet

4 Val av sekreterare för mötet

5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll

6 Upprättande av röstlängd

7 Fastställande av mötets utlysande i laga ordning

8 Fördragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9 Föredragning av revisionsberättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Val av ordförande

12 Val av styrelse och suppleanter

13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

14 Val av ledamöter till de kommittéer årsmötet kan finna erforderligt tillsättaför verksamheten

15 Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande

16 Fastställande av nästkommande års medlemsavgift

17 Behandling av eventuella motioner

18 Övriga ärenden

19 Mötets avslutande